ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปรายงานการประชุม DataCenter  (อ่าน 469 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

09 มีนาคม 2012, 15:06:16
  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 37
  • ความนิยม +1/-0
    • ดูรายละเอียด
    • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
   สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง         วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
      เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น
      นายสมโชค ขวัญเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวความเป็นมาของการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และรายงานผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา ( ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ )
      มติที่ประชุมรับทราบ
      วาระสืบเนื่อง
      ที่ประชุมอภิปรายปัญหา อุปสรรคการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเตรียมความพร้อมเป็นรายอำเภอ และโรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ได้มีการแก้ปัญหา และเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
      งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้สถานบริการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ได้ร้องขอผ่านหน่วยงานระดับสูงขึ้นมาตามลำดับ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
      มติที่ประชุม รับทราบ      
      วาระเพื่อเสนอเพื่อทราบ
      ๑.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
      นายสมโชค ขวัญเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ว่าขณะนี้การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้ง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการติดตั้งและกำหนดค่าการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และได้ประสานบริษัทผู้ขายโปรแกรมระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อมาขึ้นระบบระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม จะติดตั้งโปรแกรม และกำหนดค่าการทำงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ตรัง และในวันที่ ๑๔ มีนาคม จะดำเนินการอบรมทีม KeyMan ที่จะเป็นทีมร่วมปฏิบัติงาน ประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๑ คน และโรงพยาบาล ๑ คน โดยขอให้ส่งรายชื่อทาง E-Mail:s.kwanmuang@gmail.com
      มติที่ประชุม รับทราบ
      ๒.แนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมฯ
      นายสมโชค ขวัญเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวว่าได้เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว สำหรับแนวทาง และเงื่อนไขการจัดซื้อโปรแกรม ฯ นางธิดา เชียรวิชัย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน แจ้งว่าจะทำรายละเอียด และจะแจ้งหนังสือเป็นทางการ ไปให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป
      มติที่ประชุม รับทราบ
      วาระเพื่อพิจารณา
      ๑.ร่างคำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบรายงานฯ
      นายสมโชค ขวัญเมือง ชี้แจงว่าภายหลังจากการขื้นระบบฐานข้อมูลกลางเรียบร้อยแล้ว   รายงานที่มีอยู่เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้รายงานของกลุ่มงาน /ฝ่าย /งานของ สสจ. หรือ รพ. หรือ รพสต.ได้ทั้งหมด จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบรายงานทั้งหมด เพื่อลดการรายงานที่ซ้ำซ้อน และลดภาระการจัดทำรายงานของสถานบริการ จึงขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้เสนอรายชื่อคณะทำงานของเครือข่าย จำนวน ๓ คน ( สสอ ๑ คน รพ ๑ คน รพสต ๑ คน) และเสนอรายชื่อคณะทำงานพัฒนาเทคนิคระบบรายงาน ประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ ละ ๑ คน และ สสอ ๑ คน และขอให้ส่งรายชื่อให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ตรัง ด่วนที่สุด ภายใน ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ทางอีเมล์ s.kwanmuang@gmail.com
      มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ
      ๒. แนวทางการดำเนินงานระบบรายงาน NCD Report
      นายสมโชค ขวัญเมือง ชี้แจงว่าระบบรายงานของ DataCenter ที่จะดำเนินการติดตั้งนั้น ไม่มีระบบรายงานของงาน NCD ซึ่งทางบริษัท BMS เข้า HosXP เสนอขายแยก ราคารวมทั้งจังหวัด จำนวน ๑,๐๗๕,๓๕๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ๒ แนวทาง คือ ๑ ซื้อ และ ๒ พัฒนาคณะทำงานของทีมระดับจังหวัดให้สามารถดำเนินการเองได้ ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่าย และภาวะพึ่งพิงได้
      มติที่ประชุม เห็นควรนำเสนอคราวต่อไป เพื่อผู้บริหารระดับสูงพิจารณา
      ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น

                                   นายสมโชค ขวัญเมือง
                           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                 สรุปรายงานการประชุม
SouthernMan::บ่าวตัวดำ แก้มแดง แหลงใต้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
http://www.tro.moph.go.th
(ไม่หล่อ แต่หรอยครับ)